Nederlandse samenwerking in Europees samenwerkingsprogramma One Health


Het Europese samenwerkingsprogramma One Health is recent goedgekeurd door de Europese commissie en start in januari 2018. Verschillende Nederlandse instituten werken mee aan dit programma, zoals RIVM, Wageningen Bioveterinary Research (WBRV, onderdeel Wageningen University and Research) en de partners van het Netherlands Centre for One Health (NCOH). In Nederland werken deze organisaties al nauw samen om de dreiging van zoönosen en antibioticaresistentie tegen te gaan. Deze ervaringen in Nederland kunnen nu ook ingezet worden op Europees niveau. Meer informatie staat op de website van het RIVM.


De Staat van Zoönosen in 2016


Eind 2017 verscheen de Staat van Zoönosen 2016. Hierin staan de zoönosen die in Nederland voorkomen. In 2016 zijn er voor de meeste zoönosen geen opmerkelijke veranderingen waargenomen. De meeste ziekten bij mensen die door dieren worden overgebracht, worden ook in 2016 veroorzaakt door bacteriën die via voedsel overgedragen worden: Campylobacter, Listeria monocytogenes, Salmonella en shigatoxineproducerende Escherichia coli. Extra aandacht is er voor besmetting van honden met de bacteriën Brucella suis en Brucella canis, voor MRSA, Leptospira-bacteriën die de ziekte van Weil veroorzaken, hantavirussen die ziekte met griepachtige klachten veroorzaken en Borrelia-bacteriën, de verwekkers van de ziekte van Lyme. 


Beleidshandboek crisisbesluitvorming zoönose


De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Economische zaken (EZ) hebben hun samenwerking bij een uitbraak van een zoönose beschreven in een draaiboek: het beleidshandboek crisisbesluitvorming zoönose.


Tick Born Fever sloopt afweer


Schapen kunnen Tick Borne Fever krijgen na een tekenbeet. De eigenlijke oorzaak is de anaplasmabacterie waarmee de teek is besmet. Die bacterie is in staat het afweermechanisme van het schaap af te breken. Wetenschappers vermoeden dat de bacterie in heel Nederland voorkomt. Om de verspreiding van anaplasma phagocytophilum binnen schaapskuddes beter in kaart te krijgen, worden alle Nederlandse schapenhouders uitgenodigd een vragenlijst in te vullen. Lees het volledige artikel uit het blad Het Schaap van juni/juli 2017.


Mogelijk nieuwe uitbraak usutu-virus in Nederland


Na de uitbraak in 2016, werd begin april via levende en dode merel surveillance opnieuw usutuvirus activiteit vastgesteld in Nederland. Dit ging gepaard met een lichte toename van het aantal door burgers gemelde dode merels ten opzichte van de voorgaande weken in 2017. Het usutuvirus wordt door steekmuggen, voornamelijk uit het geslacht Culex, overgedragen van dier op mens, maar het is zeer uitzonderlijk dat mensen bemet raken. Meer informatie staat op de website van het Dutch Wildlife Health Centre.


Preventie zoönosen op (zorg)boerderij


Voorkom ziek worden op de boerderij. Dat is de titel van de poster die het RIVM in samenwerking met Stigas, LTO Nederland, de GGD regio Utrecht en GGD Hart voor Brabant heeft gemaakt voor medewerkers van (zorg)boederijen. De poster geeft met duidelijke illustraties aan wat men moet doen (en laten!) om te voorkomen dat men ziek wordt.